Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

porady

Nagrzewnica

Nagrzewnica – urządzenie techniczne przeznaczone do ogrzewania powietrza.

Ze względu na rodzaj paliwa dzielimy je na :
• nagrzewnice na paliwo stałe ( węgiel, koks, drewno )
• nagrzewnice olejowe ( olej opałowy, olej przepracowany, mazut )
• nagrzewnice gazowe ( propan-butan, gaz ziemny )
• nagrzewnice wodne (glikolowe) ( wykorzystują ciepło z cieczy przepływającej przez wymiennik ciepła)
( w ofercie Termex znajdują się :
WN – nagrzewnice wodne do kanałów prostokątnych,
WNO – nagrzewnice wodne do kanałów okrągłych,
WNC – nagrzewnice wodne do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)
• nagrzewnice parowe ( wykorzystują ciepło skraplania pary wodnej)
• nagrzewnice elektryczne ( wykorzystują energię elektryczną )
( w ofercie Termex znajdują się :
ENO – nagrzewnice elektryczne do kanałów okrągłych,
EN – nagrzewnice elektryczne do kanałów prostokątnych,
ENC – nagrzewnice elektryczne do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
HT – nagrzewnice elektryczne wysokotemperaturowe,
ENW – nagrzewnice elektryczne przenośne,
ENWS – nagrzewnice elektryczne stacjonarne,
ENWM – nagrzewnice elektryczne z komorami mieszania )

Nagrzewnica wodna

Nagrzewnica wodna – urządzenie wykorzystujące gorącą ciecz ( woda, glikol ), jako medium grzewcze, w celu ogrzania strumienia powietrza przepływającego przez wymiennik ciepła.
Wymiennik ciepła może być wykonany z rur żebrowanych albo lamelowych . Lamele i żebra stosuje się w celu zwiększenia powierzchni wymiany ciepła. Wymiennik ciepła może być jednorzędowy albo wielorzędowy. Najczęściej stosowane są wymienniki miedziano-aluminiowe 2 oraz 3-rzędowe.

Ze względu na sposób działania nagrzewnice wodne dzielimy na :
• nagrzewnice wodne wentylatorowe – urządzenia grzewczo-wentylacyjne zaopatrzone we własny wentylator, służące do ogrzewania pomieszczeń . Mogą podgrzewać zarówno powietrze obiegowe, jak też świeże powietrze zewnętrzne.
• nagrzewnice wodne kanałowe – urządzenia grzewcze, zabudowane w ciągu kanałów grzewczych albo wentylacyjnych. Nie posiadają własnego wentylatora. Jeden wentylator może dostarczać powietrze do kilku nagrzewnic, pracujących w różnych strefach.
( w ofercie Termex znajdują się:
WN – nagrzewnice wodne do kanałów prostokątnych
WNC – nagrzewnice wodne do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
WNO – nagrzewnice wodne do kanałów okrągłych)

Nagrzewnica elektryczna

Nagrzewnica elektryczna – urządzenie służące do ogrzewania powietrza, wykorzystujące energię elektryczną w procesie elektrotermii, czyli zamiany energii elektrycznej na energię cieplną.
Ciepło jest wytwarzane dzięki pracy prądu elektrycznego płynącego przez drut oporowy w grzałce. Moc cieplna powstająca w tym procesie jest proporcjonalna do kwadratu spadku napięcia i odwrotnie proporcjonalna do rezystancji elementu grzejnego.

Ze względu na przeznaczenie i funkcje, nagrzewnice elektryczne dzielimy na :
• nagrzewnice elektryczne przenośne – służące do ogrzewania i podgrzewania różnych pomieszczeń takich jak magazyny, biura, hale produkcyjne, hurtownie, hale sportowe, hydrofornie .
( w ofercie Termex znajdują się nagrzewnice przenośne ENW )
• nagrzewnice elektryczne stacjonarne – służą do ogrzewania pomieszczeń przemysłowych takich jak hydrofornie, stacje transformatorowe, magazyny, szyby windowe, hurtownie . Są montowane na ścianie na specjalnym wsporniku. Wymagają stałego podłączenia do sieci elektrycznej.
( w ofercie Termex znajdują się nagrzewnice stacjonarne ENWS )
• nagrzewnice kabinowe – służą do ogrzewania niewielkich kubatur jak kabiny dźwigów, suwnic.
( w ofercie Termex znajdują się nagrzewnice kabinowe ENWK )
• nagrzewnice elektryczne z komorami mieszania – urządzenia grzewczo-wentylacyjne, łączące w sobie funkcję wentylacyjną i grzewczą. Dzięki zamontowaniu komory mieszania, można mieszać powietrze obiegowe z zewnętrznym, w dowolnych proporcjach.
( w ofercie Termex znajdują się nagrzewnice elektryczne z komorami mieszania ENWM )
• nagrzewnice elektryczne kanałowe – służą do ogrzewania powietrza w kanałowych systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Najpopularniejsze są nagrzewnice elektryczne okrągłe oraz nagrzewnice elektryczne prostokątne.
( w ofercie Termex znajdują się nagrzewnice kanałowe okrągłe ENO, oraz prostokątne EN )
• nagrzewnice elektryczne do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – przeznaczone są do montażu wewnątrz central.
( w ofercie Termex znajdują się nagrzewnice do central ENC )

Osobną grupą urządzeń są nagrzewnice elektryczne wysokotemperaturowe, które wykorzystuje się do podgrzewania powietrza w procesach technologicznych.
Mogą pracować jako nagrzewnice przedmuchowe w układzie „otwartym”, albo w układzie „zamkniętym” ( recyrkulacja powietrza ).
( w ofercie Termex znajdują się nagrzewnice wysokotemperaturowe HT )

Nagrzewnica kanałowa

Nagrzewnica kanałowa – urządzenie grzewcze przeznaczone do ogrzewania powietrza w kanałowych systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych . Przepływ powietrza jest wymuszony poprzez zastosowanie wentylatora kanałowego.
Ze względu na rodzaj medium grzewczego dzielimy je na :
• nagrzewnice kanałowe wodne ( glikolowe ) – wykorzystują ciepło cieczy przepływającej przez wymiennik ciepła ( w ofercie Termex znajdują się nagrzewnice WN, WNO )
• nagrzewnice kanałowe parowe – wykorzystują ciepło kondensacji pary wodnej.
• nagrzewnice kanałowe elektryczne – wykorzystują energię elektryczną ( w ofercie Termex znajdują się nagrzewnice EN, ENO )

Ze względu na kształt przyłącza dzielimy je na :
• nagrzewnice kanałowe z przyłączem okrągłym
• nagrzewnice kanałowe z przyłączem prostokątnym

Ze względu na funkcję pełnioną w systemie grzewczym, nagrzewnice kanałowe dzielimy na :
• nagrzewnice wstępne ( pierwotne )
• nagrzewnice wtórne
• nagrzewnice strefowe

Nagrzewnica wodna kanałowa

Nagrzewnica wodna kanałowa – wykorzystuje medium grzewcze ( woda, glikol ) do podgrzewania powietrza. Montowana jest w kanałowych systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Przepływ powietrza przez urządzenie wymuszony jest przy pomocy wentylatora kanałowego.

Ze względu na kształt przyłącza powietrza wyróżnia się :
• nagrzewnice wodne do kanałów okrągłych ( nagrzewnice wodne okrągłe )
( w ofercie Termex znajdują się nagrzewnice do kanałów okrągłych WNO )
• nagrzewnice wodne do kanałów prostokątnych ( nagrzewnice wodne prostokątne )
( w ofercie Termex znajdują się nagrzewnice do kanałów prostokątnych WN )

Ze względu na funkcję pełnioną w systemie wyróżnia się :
• nagrzewnice wstępne ( pierwotne ) – ogrzewające powietrze zewnętrzne przed centralą wentylacyjną.
• nagrzewnice wtórne – dogrzewające powietrze po przejściu przez wymiennik ciepła.
• nagrzewnice strefowe – zwiększają temperaturę powietrza w wydzielonej części systemu wentylacyjnego.

Funkcje nagrzewnic wstępnych, wtórnych i strefowych mogą pełnić urządzenia WN, WNO firmy Termex.
Do pracy w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych mogą być stosowane nagrzewnice wodne nierdzewne albo kwasoodporne wykonane w całości z odpowiedniego gatunku stali.

Nagrzewnica wstępna (pierwotna)
Nagrzewnica wstępna (pierwotna) – jest montowana przed wymiennikiem ciepła w celu zabezpieczenia przed jego oszronieniem, umożliwia też rozmrożenie wymiennika ciepła.

Ze względu na medium grzewcze dzielimy je na :
• nagrzewnice wstępne wodne ( glikolowe ) – cieczą grzejną jest najczęściej wodny roztwór glikolu etylenowego albo propylenowego.
• nagrzewnice wstępne elektryczne – nośnikiem energii jest w tym przypadku prąd elektryczny.

Ze względu na miejsce zabudowy, nagrzewnice wstępne dzielimy na :
• nagrzewnice kanałowe – montowane na kanale czerpnym przed centralą.
• nagrzewnice centralowe – montowane w centrali przed wymiennikiem ciepła.

Nagrzewnica wtórna
Nagrzewnica wtórna – jest montowana za wymiennikiem ciepła w celu dogrzania powietrza do wymaganej temperatury. Jest stosowana w okresach niskich temperatur zewnętrznych, gdy wymiennik nie osiąga odpowiednich parametrów.

Ze względu na miejsce zabudowy wyróżnia się :
• nagrzewnice kanałowe – montowane na kanale nawiewnym za centralą.
• nagrzewnice centralowe – montowane za wymiennikiem w centrali wentylacyjnej albo klimatyzacyjnej.

Ze względu na medium grzewcze wyróżnia się :
• nagrzewnice wtórne elektryczne – zasilane energią elektryczną.
• nagrzewnice wtórne wodne ( glikolowe ) – zasilane wodą albo wodnym roztworem glikolu.

Nagrzewnica strefowa
Nagrzewnica strefowa – jest montowana na kanałach wentylacyjnych i grzewczych w celu zróżnicowania temperatury powietrza w różnych pomieszczeniach ( strefach ). Umożliwia ona uzyskanie różnych parametrów powietrza w poszczególnych pomieszczeniach, albo częściach dużych pomieszczeń.
Potrzeba użycia nagrzewnic strefowych wynika z trzech przyczyn :
– różne obciążenia cieplne pomieszczeń
– różne wymagania stawiane pomieszczeniom
– różna odległość od źródła ciepła i wynikające stąd straty na przesyle ciepła

Ze względu na medium grzewcze wyróżnia się :
• nagrzewnice strefowe wodne – zasilane wodą grzewczą
• nagrzewnice strefowe elektryczne – zasilane energią elektryczną

Nagrzewnica wysokotemperaturowa
Nagrzewnica wysokotemperaturowa – grupa nagrzewnic specjalistycznych do zastosowań przemysłowych, które umożliwiają podgrzewanie powietrza do temperatury 450°C. Nagrzewnice te wymagają zastosowania wentylatora wymuszającego przepływ powietrza. Mogą pracować w układzie „ otwartym” , jako nagrzewnice przedmuchowe albo w układzie „ zamkniętym”, recyrkulując gorące powietrze.
Występuje też układ mieszany – częściowa recyrkulacja.
Przekrój kanału nagrzewnicy może być prostokątny albo okrągły.
Obudowa urządzenia może być wykonana w wersji :
• ocynkowanej
• malowanej farbą wysokotemperaturową
• nierdzewnej
• kwasoodpornej
( w ofercie Termex znajdują się nagrzewnice wysokotemperaturowe HT )

Nagrzewnica elektryczna do centrali wentylacyjnej
Nagrzewnica elektryczna do centrali wentylacyjnej ( klimatyzacyjnej ) – grupa nagrzewnic powietrza przeznaczonych do zabudowy wewnątrz centrali. Montowana jest w sekcji grzewczej centrali.
W zależności od potrzeb, może pełnić rolę nagrzewnicy wstępnej ( pierwotnej ), chroniącej wymiennik ciepła przed oszronieniem, albo nagrzewnicy wtórnej, która dogrzewa powietrze do wymaganej temperatury za wymiennikiem ciepła.
( w ofercie Termex znajdują się nagrzewnice elektryczne do central ENC )

Nagrzewnice centralowe zwykle nie posiadają własnego regulatora i sterowane są poprzez automatykę w centrali. W niektórych przypadkach automatyka sterownicza montowana jest bezpośrednio w nagrzewnicy.

Nagrzewnica wodna do centrali wentylacyjnej
Nagrzewnica wodna do centrali wentylacyjnej ( klimatyzacyjnej ) – specyficzna grupa nagrzewnic przeznaczonych do zabudowy wewnątrz centrali. Umieszczona jest w sekcji grzewczej centrali.
Może pełnić rolę nagrzewnicy wstępnej ( pierwotnej ), chroniącej wymiennik ciepła przed oszronieniem.
Może też pełnić rolę nagrzewnicy wtórnej, która podgrzewa powietrze do wymaganej temperatury za wymiennikiem ciepła.
( w ofercie Termex znajdują się nagrzewnice wodne do central WNC )
Chłodnica
Chłodnica – urządzenie przeznaczone do schładzania powietrza.
Ze względu na medium chłodnicze dzielimy je na :
• chłodnice wodne, glikolowe – wykorzystują ciecz przepływającą przez wymiennik ciepła do schładzania powietrza. Chłodziwem jest woda, albo roztwór glikolu.
• chłodnice freonowe – wykorzystują odparowanie czynnika chłodniczego bezpośrednio w rurkach parownika. Przejście z fazy ciekłej do gazowej wiąże się ze spadkiem temperatury, oraz odbiorem ciepła z powietrza.
• chłodnice ewaporacyjne – dla schładzania powietrza wykorzystują odparowanie wody ( zmiana fazy z ciekłej na gazową ) .

Chłodnie powietrza są wykorzystywane w systemach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz osuszaczach powietrza. Celem ich stosowania jest stworzenie optymalnych warunków termiczno-wilgotnościowych w pomieszczeniach .

Chłodnica wodna
Chłodnica wodna – urządzenie wykorzystujące zimną ciecz ( woda, glikol ), jako medium chłodnicze w celu schłodzenia strumienia powietrza przepływającego przez wymiennik ciepła.
Wymiennik ciepła najczęściej jest wykonywany z rurek lamelowych lub ożebrowanych. Lamele i żebra stosuje się w celu zwiększenia powierzchni wymiennika ciepła. W zależności od potrzeb, wymiennik ciepła może być jedno albo wielorzędowy. Najczęściej stosuje się wymienniki miedziano-aluminiowe 2 , 3 oraz 4-rzędowe.

Ze względu na sposób działania chłodnice wodne dzielimy na :
• chłodnice wodne wentylatorowe ( ścienne, sufitowe ) – urządzenia zaopatrzone we własny wentylator, służące do schładzania powietrza w pomieszczeniu.
• chłodnice wodne kanałowe – urządzenia chłodzące, przeznaczone do zabudowy w kanale wentylacyjnym albo klimatyzacyjnym.
Nie posiadają własnego wentylatora. Jeden wentylator może obsługiwać kilka chłodnic kanałowych.
( w ofercie Termex znajdują się :
CNO – chłodnice wodne okrągłe
CN – chłodnice wodne prostokątne
CNS – chłodnice wodne do kanałów prostokątnych
CR – chłodnice wodne ramowe )
• chłodnice wodne do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – przepływ powietrza przez chłodnicę jest wymuszony przez wentylator zabudowany w centrali.
( w ofercie Termex znajdują się :
CRC – chłodnice wodne do central
CNC – chłodnice wodne kompaktowe do central )
Pod względem konstrukcyjnym chłodnice wodne dzielimy na :
• chłodnice wodne ramowe – urządzenia o prostej budowie, bez tacki odciekowej i odkraplacza.
• chłodnice wodne kompaktowe – urządzenia posiadające obudowę, tackę odciekową dla skroplin oraz możliwość zabudowy odkraplacza ( separatora skroplin )

Chłodnica freonowa
Chłodnica freonowa – urządzenie wykorzystujące przemianę fazową czynnika chłodniczego ( parowanie ) w celu schłodzenia powietrza przepływającego przez wymiennik ciepła. Są to urządzenia z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego ( DX ), gdzie ciepło od schładzanego powietrza jest odbierane przez czynnik chłodniczy wrzący, bezpośrednio w rurkach wymiennika ciepła.
W celu zwiększenia powierzchni wymiany ciepła po stronie powietrza stosuje się rurki lamelowe albo żebrowe.

Ze względu na sposób działania chłodnice freonowe można podzielić na :
• chłodnice freonowe kanałowe – przeznaczone są do zabudowy w kanałowych systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych .
( w ofercie Termex znajdują się :
FNO – chłodnice freonowe okrągłe
FN – chłodnice freonowe kompaktowe do kanałów prostokątnych
FNS – chłodnice freonowe do kanałów prostokątnych )
Nie posiadają własnego wentylatora. Przepływ powietrza jest wymuszony przez wentylatory kanałowe.
• chłodnice freonowe wentylatorowe ( ścienne, sufitowe ) – urządzenia chłodnicze posiadające własny wentylator, który wymusza przepływ powietrza przez wymiennik ciepła.
• chłodnice freonowe do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – przepływ powietrza jest wymuszony przez wentylator zamontowany w centrali.
( w ofercie Termex znajdują się :
FRC – chłodnice freonowe do central
FNC – chłodnice freonowe kompaktowe do central )

Chłodnica kanałowa
Chłodnica kanałowa – urządzenie chłodnicze przeznaczone do schładzania powietrza w kanałowych systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych . Przepływ powietrza przez urządzenie wymuszony jest przez zastosowanie wentylatora kanałowego.
Ze względu na kształt przyłącza dzielimy je na :
• chłodnice kanałowe z przyłączem prostokątnym
• chłodnice kanałowe z przyłączem okrągłym
Ze względu na obecność skroplin dzielimy je na :
• chłodnice „suche” – w których nie następuje kondensacja pary wodnej. Powierzchnia wymiennika ciepła nie osiąga temperatury punktu rosy dla schładzanego powietrza.
• chłodnice „mokre” – na powierzchni wymiennika następuje kondensacja kropelek wody. Powierzchnia wymiennika ciepła osiągnęła temperaturę niższą od temperatury punktu rosy powietrza.
Ze względu na medium chłodzące dzielimy je na :
• chłodnice kanałowe wodne – chłodziwem jest woda albo roztwór glikolu. Są to chłodnice jednofazowe, gdzie nie zachodzi przemiana fazowa ciecz – gaz.
( w ofercie Termex znajdują się :
CN – chłodnice wodne kompaktowe do kanałów prostokątnych
CNO – chłodnice wodne do kanałów okrągłych
CNS – chłodnice wodne do kanałów prostokątnych
CR – chłodnice wodne ramowe )
• chłodnice kanałowe freonowe – czynnikiem chłodniczym jest mieszanina węglowodorów ( freon ) . Są to chłodnice dwufazowe, gdzie następuje przemiana fazowa ciecz – gaz.
( w ofercie Termex znajdują się :
FN – chłodnice freonowe kompaktowe do kanałów prostokątnych
FNS – chłodnice freonowe do kanałów prostokątnych
FNO – chłodnice freonowe okrągłe
Centrala strefowa
Chłodnica strefowa – jest montowana na kanałach wentylacyjnych w celu zróżnicowania temperatury powietrza w różnych pomieszczeniach ( strefach ). Pozwala na uzyskanie różnych parametrów powietrza w poszczególnych pomieszczeniach, grupach pomieszczeń albo częściach dużych pomieszczeń.

Zastosowanie chłodnic strefowych wynika z następujących przyczyn :
– różne wymagania stawiane pomieszczeniom
– różne obciążenia cieplne pomieszczeń
– różne odległości od centrali wentylacyjnej i wynikające stąd straty na przesyle chłodu
Ze względu na medium chłodnicze wyróżnia się :
• chłodnice strefowe freonowe – zasilane czynnikiem chłodniczym ( freonem )
• chłodnice strefowe wodne – zasilane wodą lodową

Centrala wentylacyjna
Centrala wentylacyjna – urządzenie służące do mechanicznej wentylacji pomieszczeń . Jej zadaniem jest obróbka termiczna, filtracja oraz odzysk ciepła. W odróżnieniu od centrali klimatyzacyjnej nie posiada ona funkcji kontrolowanej zmiany wilgotności powietrza ( nawilżanie ).

Zasadnicze elementy centrali wentylacyjnej :
– wentylator nawiewny
– wentylator wyciągowy ( wywiewny )
– filtry powietrza
– wymiennik ciepła
– nagrzewnica powietrza
– chłodnica powietrza
– tłumik
– układ sterowania
W zależności od miejsca montażu centrale dzielimy na :
• centrale wewnętrzne – przeznaczone do instalacji w pomieszczeniach
• centrale zewnętrzne – przeznaczone do instalacji na zewnątrz budynku ( np. na dachu )
W zależności od konstrukcji mechanicznej centrale dzielimy na :
• kompaktowe – wszystkie podzespoły znajdują się w jednej obudowie. Zwykle jest to urządzenie o niewielkich wydajnościach.
• sekcyjne – podzespoły instalowane są w osobnych sekcjach ( sekcja wentylatorowa, sekcja filtracji itp.)
Zwykle są to urządzenia o dużych wydajnościach.

Centrala klimatyzacyjna
Centrala klimatyzacyjna – urządzenie stosowane do wentylacji mechanicznej pomieszczeń. Jej zadaniem jest obróbka termiczno-wilgotnościowa, odzysk ciepła oraz filtracja.

Zasadnicze elementy centrali klimatyzacyjnej :
– wentylator nawiewny
– wentylator wyciągowy ( wywiewny )
– filtry powietrza
– wymiennik ciepła
– nagrzewnica powietrza
– chłodnica powietrza
– nawilżacz powietrza
– tłumik
– układ sterowania

W zależności od konstrukcji mechanicznej wyróżniamy :
• centrale kompaktowe – gdzie wszystkie podzespoły znajdują się w jednej obudowie. Zwykle są to urządzenia małe, o niewielkich wydajnościach
• centrale sekcyjne – gdzie poszczególne podzespoły instalowane są w oddzielnych sekcjach ( sekcje wentylatorowe, sekcje filtracji, sekcje tłumienia itp.)

W zależności od miejsca montażu wyróżniamy :
• centrale wewnętrzne – przeznaczone do zabudowy w pomieszczeniu
• centrale zewnętrzne – przeznaczone do zabudowy na zewnątrz budynku ( np. na dachu )

Skraplacz
Skraplacz – urządzenie, które zmienia gaz ( parę ) czynnika chłodniczego w ciecz. Odbywa się to poprzez przemianę fazową para → ciecz.
Zadaniem skraplacza jest odprowadzenie ciepła, które czynnik pobrał w parowniku w procesie parowania oraz podczas sprężania w sprężarce.
Całkowite ciepło procesu Q , jest sumą ciepła przegrzania pary Qp, ciepła skraplania Qk, oraz ciepła dochłodzenia Qd. Q = Qp + Qk + Qd
Największym składnikiem jest ciepło skraplania Qk, które jest odbierane w stałej temperaturze tk i przy stałym ciśnieniu Pk.

Procesowi odbioru ciepła przegrzania Qp i dochłodzenia Qd towarzyszy spadek temperatury czynnika chłodniczego .
W procesie skraplania następuje znaczny spadek entalpii czynnika chłodniczego.

W technice klimatyzacyjnej stosuje się trzy główne rodzaje skraplaczy :
• skraplacze chłodzone powietrzem – gdzie przepływ powietrza odbywa się grawitacyjnie ( konwekcyjnie ) albo w sposób wymuszony przez wentylator .
• skraplacze chłodzone wodą – medium pośredniczącym jest woda.
W tej grupie wyróżnia się : skraplacze płytowe, skraplacze współosiowe oraz skraplacze płaszczowo-rurowe.
• skraplacze natryskowo-wyparne – ciepło skraplania czynnika chłodniczego odbierane jest przez parującą wodę, która jest rozpylana nad rurami skraplacza.

Centrala nawiewna
Centrala nawiewna – rodzaj centrali wentylacyjnej w której nie następuje odzysk ciepła. Służy do dostarczania do pomieszczeń czystego powietrza ogrzanego albo ochłodzonego do odpowiedniej wartości.
W skład urządzenia wchodzi filtr powietrza, wentylator, nagrzewnica, chłodnica oraz układ sterowania.
Centrala nawiewna może współpracować z centralą wyciągową albo wentylatorem wyciągowym.
Oba urządzenia mogą być zainstalowane z dala od siebie.
Można też zastosować w tym przypadku zewnętrzny odzysk ciepła oparty na zastosowaniu wymienników z cieczą pośrednią.
Odkraplacz (separator skroplin)
Odkraplacz ( separator skroplin ) – stosowany jest w chłodnicach, w których następuje kondensacja pary wodnej. Zadaniem odkraplacza jest usunięcie kropelek wody kondensacyjnej ze strumienia powietrza.
Stosowany jest przy prędkości powietrza przekraczającej 2,5 m/s.
Działanie polega na oddziaływaniu siły bezwładności na krople wody, które są wyłapywane przez specjalne wypustki. Krople grawitacyjnie spływają do tacki odciekowej.
Płetwy odkraplacza mogą być wykonane z blachy albo z tworzywa sztucznego.
Odzysk ciepła
Odzysk ciepła – jest to proces przejmowania części ciepła odpadowego, które w zwykłych warunkach jest rozpraszane do otoczenia. Ciepło może być odzyskiwane zarówno z ośrodka o wyższej jak i niższej temperaturze.

Metody odzysku ciepła :
• wymienniki rekuperacyjne – przekazywanie ciepła odbywa się poprzez przegrodę ( przeponę ) .
Wyróżnia się rekuperatory krzyżowe, przeciwprądowe, spiralne.
• wymienniki regeneracyjne – przekazywanie ciepła odbywa się poprzez omywanie tej samej powierzchni naprzemiennie przez dwa strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego. W tej grupie wyróżnia się wymienniki regenerujące obrotowe oraz nieobrotowe.
• układy z cieczą pośrednią – przekazywanie ciepła odbywa się najpierw z powietrza o wyższej temperaturze do cieczy pośredniczącej a następnie do powietrza o niższej temperaturze.
Cechą charakterystyczną jest zupełne odseparowanie obu strumieni powietrza.
• rurka ciepła – strumienie powietrza połączone są ożebrowaną rurką, w której odbywają się przemiany termodynamiczne ( parowanie, skraplanie ) czynnika niskowrzącego.
• rewersyjna pompa ciepła – posiada zdolność ogrzewania powietrza nawiewanego zimą i chłodzenia go latem. Rewersyjna pompa ciepła może przekazywać ciepło z ośrodka o niskiej temperaturze do ośrodka o wyższej temperaturze albo odwrotnie.
Pompa ciepła współpracuje z rewersyjnymi wymiennikami ciepła ( parowniko-skraplacze, parowaczo-skraplacze ), które pełnią rolę nagrzewnicy albo chłodnicy powietrza.
• recyrkulacja powietrza – polega na skierowaniu części powietrza usuwanego do komory mieszania, gdzie łączy się ono z powietrzem świeżym zewnętrznym. Komora mieszania umożliwia połączenie powietrza obiegowego i zewnętrznego w dowolnych proporcjach.
( w ofercie Termex znajdują się nagrzewnice elektryczne z komorami mieszania ENWM )

Wymiennik glikolowy
Wymiennik glikolowy – urządzenie wykorzystujące roztwór glikolu ( etylenowego lub propylenowego ) jako medium przy ochładzaniu lub ogrzewaniu powietrza przepływającego przez wymiennik ciepła.
Glikol jest stosowany w celu ochrony cieczy przed zamarzaniem i związanym z tym uszkodzeniem wymiennika ciepła. Glikol posiada niższe ciepło właściwe, co skutkuje obniżeniem parametrów wymiennika w stosunku do wymiennika wodnego.
Wymiennik glikolowy ( ciecz / powietrze ) stosowany jest często jako część składowa GWC ( gruntowego wymiennika ciepła ).
Wymiennik glikolowy może pracować jako :
• nagrzewnica glikolowa – w warunkach zimowych wstępnie podgrzewa strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia
• chłodnica glikolowa – w warunkach letnich ochładza strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia
Obciążalnik elektryczny
Obciążalnik elektryczny (obciążnica elektryczna) – urządzenie służące jako „ sztuczne” obciążenie dla agregatów prądotwórczych, zasilaczy, akumulatorów.
Obciążnice wykorzystują zasadę elektrotermii czyli zamiany energii elektrycznej na ciepło na rezystancyjnych elementach grzejnych. Ciepło powstające w tym procesie jest emitowane do otoczenia przez wentylator .
( w ofercie Termex znajdują się obciążnice typu RO )